“Abban a pillanatban, amikor a másik ember megérzi, hogy engem ugyanúgy érdekelnek az ő szükségletei, mint a sajátom, akkor megtaláljuk a módját annak, hogy mindkettőnk szükségletei kielégüljenek.”    (Marshall Rosenberg)
Vezetői Coaching
A Vezetői Coaching egy olyan fejlesztői megközelítés, amely a coachingban résztvevő (ügyfél) szakmai, vezetői kompetenciáját növeli, saját tapasztalatainak, konkrét problémáinak feldolgozásán keresztül. A személyes tapasztalatok ismétlődő feldolgozása fejleszti az ügyfél önreflexiós képességét, vagyis egyre inkább képessé válik tanulni saját tapasztalataiból, azaz a coaching folyamat a tanulás tanulásának is tekinthető.  
Team Coaching
A Team Coaching egy a coach által vezetett folyamat, melynek célja az egyéni, team és/vagy szervezeti célok elérése a team erejére, energiájára, tagjainak tudására, ötleteire, tapasztalataira építve. Olyan fejlesztési módszer, amely a team aktuális kérdéseinek, elakadásainak, problémáinak feldolgozásával hoz létre tanulási folyamatot, növeli a csapat teljesítményét, összehangolja a csapatban rejlő képességeket. 
SokSzemKözt (akció tanulócsoport)
 A SokSzemKözt Programban a csoporttagok egy-egy problémát hoznak saját felelősségi területükről és az ülés során egymást váltják a témagazda szerepben, miközben társaik kérdésekkel és releváns információval segítik, hogy a témagazda elérje célját. A Facilitátor biztosítja, hogy a témaggazdák elegendő támogatást kapjanak az általuk kitűzött cél eléréséhez, illetve a csoport tanulása maximális legyen egyéni, csoport és vállalati szinten. 

A vezetői coaching segít, hogy...    

 • megértsd az általad fontosnak tartott és célként megfogalmazott helyzeteket és annak gyökér okait,
 • megismerd és tudatosítsd saját beállítottságaid, működési módjaid és belső motivációd,
 • a benned rejlő képességeket, tudást és tapasztalatot a lehető leghatékonyabban használd és szereped a szervezetben sikeresen töltsd be,
 • a magatartásváltozással párhuzamosan önfejlesztő képességeid is növeld,
 • a következő 5 hasznot magadénak mondhasd: Tudatosabb élet képessége, Mélyebb önismeret, Magabiztosság, Hatékonyabb és értékesebb emberi kapcsolatok, A boldogabb élet megteremtésének képessége.

A vezetői coaching folyamata...

 • A vezetői coaching folyamat rendszeres személyes találkozók vagy Skype beszélgetések formájában zajlik. Az egyéni coaching akkor a leghatékonyabb, hogy ha keretezett folyamatban történik: Nyitás/elvárások – Célkitűzés – Coaching ülések – Zárás.
 • A coaching, mint változási folyamat tipikusan 6-10 alkalmas, alkalmanként 1 órát igénybe vevő ülésekből áll.
 • A coaching hatékonyságának elengedhetetlen feltétele a nyugodt, a munkakörnyezettől távoli helyszín.
 • A coach a folyamat során széles eszköztárat használ. Az alapvető eszközök mellett – aktívan hallgatás, tudatosítás, kérdezés, visszajelezés, visszatükrözés, összegezés – az ügyfél személyének, céljának és a helyzetnek megfelelő egyéb eszközöket is használhat – pl. metafórák, történetek, asszociáció, tesztek, hasznos modellek megosztása, alternatívák felvillantása, ülések közötti feladat, stb.
 • A coaching folyamat két alapvető fontosságú jellemzője az átláthatóság és a titoktartás:
- Átláthatóság = az ügyfélnek mindig joga van érteni, hogy hol tart a folyamatban és milyen összefüggések és megoldások vannak jelen kitűzött célját illetően,
- Titoktartás = ami a négyszemközti coaching üléseken elhangzik, az harmadik fél tudomására nem hozható, hacsak az ügyfél maga úgy nem dönt vagy előzetesen hozzá nem járul.

A vezetői coaching témái...

A Vezetői Coaching általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet. A téma lehet stratégiai kérdések, változásmenedzsment, és különböző vezetői dilemmák, de lehet a stressz kezelése, az énmárka fejlesztése, karriermenedzsment is, vagy dolgozhatunk a vezetői alapkészségek fejlesztésén (motiválás, csapatépítés, delegálás, döntéshozatal, szervezés, kommunikáció, stb), hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessen az ügyfél. 

​A team coaching célja...

...egy csapat által elfogadható cél elérése érdekében harmonizálja, fejlessze a csapatban meglévő képességeket, javítsa az együttműködési hajlandóságot, fokozza a hatékonyságot egyéni, csapat és szervezeti szinten egyaránt. Eredményeként:​
 • Megteremtődik a „valódi közösségi és csapat” érzet
 • Lehetővé válik az attitűd váltás a szerepek, minták felismerése révén
 • Kialakul a rendszergondolkodás és tapasztalati tanulás
 • Tudatosulnak az egyéni és a csapat erőforrások
 • Fokozódik az inspiráció, a motiváció és az elköteleződés
 • A személyes és szociális-közösségi kompetenciák fejlődnek

A team coaching folyamata...

...személyes találkozók formájában zajlik. A folyamat mindig egyedi, annak kialakítása az ügyféllel való előzetes egyeztetés, felmérés és cél meghatározás alapján történik. A Team coaching folyamatok során  változatos és helyzetfüggően alkalmazott módszertanokkal segítem a jelenlévő team-/csapattagokat, hogy valódi tapasztalatokat szerezzenek önmaguk és társaik működéséről, felismerjék a megértés és elfogadás jelentőségét. A csoportdinamika és a felismert motivációs tényezők felhasználásával közösen teremtik meg a lehetőségét újszerű, kreatív szakmai megoldások megszületésének.

Csapatkezelési témákra példák...

 • Csapat identitás –„kik vagyunk mi” , vízió, misszió, értékek
 • Szerepek tisztázása - az egyén helye, szerepe a csapatban
 • Keretek - világos működési struktúrák, célok és feladatok, működés fejlesztés
 • Elköteleződés - az egyén, csapat elköteleződése (annak hiányában az okok feltárása)
 • Bizalom - önbizalom, egymás iránti bizalom, bizalom a szervezetben
 • Kommunikáció - őszinte, nyílt kommunikáció és cselekvés
 • Érdekharmonizáció - egyéni érdekek, csapat érdekek megértése
 • Konfliktusok - csoporton belüli és céges konfliktusok felvállalása

A SokSzemKözt módszer...

...a csoportos coaching módszertanán alapul. A módszer abból a felismerésből származik, hogy a coachingot igénylők szakmai háttere, fejlesztendő területei vagy problémafelvetése gyakran hasonló más, coachingot igénybe vevő személyekével. Példák:
 • azonos képzésen résztvettek, hogy a tanultakat gyakorlatba ültetéssék
 • akik azonos témában (pl. asszertivitás, work-life balance, stb) szeretnének fejlődni
 • változás-menedzseléssel megbízott vezetők
 • projekt-feladatokat ellátó felelős személyek
 • újonnan kinevezett vezetők
 • azonos vagy hasonló problémakörrel érintett vezetők (pl. leépítés, motiváció hiány, konfliktusok, nehezen kezelhető munkatársak, stb.)

A SokSzemKözt módszer célja...

...hogy a csoport és a Facilitátor maximálisan támogassa a témagazdákat abban, hogy
 • a behozott problémának megtalálják a megoldását, illetve a témagazda célja a lehető leghatékonyabban és határidőre valósuljon meg;
 • az adott témagazda a legtöbbet tanulja meg saját vezetői stílusáról, együttműködési és konfliktuskezelési mintáiról, illetve kommunikációs és döntéshozatali mechanizmusairól;
 • a csoport hogyan hangoljon össze akár ellentétes érdekeket és szándékokat;
 • az csoportban feldolgozott eseteken keresztül minél többekhez jusson el a szervezetben felhalmozott információ- és tudáshalmaz.

A SokSzemKözt módszer előnye...

 • A módszer lényeges előnye a témagazda számára, hogy a csoportban történő munka során nemcsak a Facilitátor részéről kap értékes impulzusokat és visszajelzéseket, hanem a csoport többi tagjától is.
 • Mivel a résztvevők a gyakorlatban hasonló kihívásokkal és problémákkal találkoznak, ugyanakkor sokféle tapasztalattal és látásmóddal rendelkeznek, így sokféle meglátásuk jelentősen megkönnyíti az aktuális témagazda számára az oly fontos perspektívaváltás lehetőségét is.
 • Bár a foglalkozás csoportban zajlik, a metodikailag alaposan kidolgozott módszer biztosítja az intenzív egyéni törődést is. Igény esetén ez utóbbi egyéni coaching folytatásával még tovább erősíthető.
 • A módszertan alapján az elméleti megoldást mindig cselekvés követi, mivel minden témagazda egy akciótervvel távozik, mely mellett elkötelezi magát. A megfogalmazott akcióterv erősíti az elkötelezett megvalósítást, és követhetővé, mérhetővé teszi a változást.